torsdag 19. desember 2013

Bloggen om blogging

Denne bloggen er opprettet i forbindele med bloggkurs knyttet til Høgskolen i Telemark der undertegnede underviser. Bloggen er ment som en læringsressurs innenfor pedagogisk bruk av blogg. Her vil det bli presentert læringsstoff i multimodal form.


Her er et innlegg om blogg i skolen(fra 2011(skal revideres):

Hvorfor blogge i kunst og håndverk? 
Argumenter fra elevens perspektiv. 

Nettet har forandret seg, brukeren har gått fra å være en passiv konsument til å bli en aktiv produsent av innhold på nett. Ungdom i dag publiserer på nett, de har felleskap på nett og de deltar på den offentlige arena via internett og nettsamfunn. Bør ikke skolen også delta her og bli en del av nettverket? Ungdom kan være sårbare og ikke bevist konsekvensene av eksponeringen, innholdet i ytringene og hvem som kan lese det de publiserer. Avgrenset blogger kan være en tryggere og mer beskyttet arena der de kan ytre seg faglig under veiledning. 

Blogg har en lav brukerterskel, det er noe alle klarer. Men det å oppøve kompetanse i grafisk design og visuell kommunikasjon er ikke nødvendigvis noe som kommer av seg selv. Læreplanen i kunst og håndverk (LK06) har løftet visuell kommunikasjon fram som et av fire hovedområder. Vi lever i en visuell kultur og bombaderes av tusenvis av sanseinntrykk daglig. Er det ikke viktig for elever i dag og lære noe om hvordan vi oppfatter, tolker og reagerer på sanseinntrykk og hvordan en også kan kommunisere visuelt? Gjennom å blogge kan en kanskje lære noe om visuell stimulering, visuell identitet, visuell profil, visuell design og visuell kultur. 


 Bildet er hentet fra Inno design, nyhetskanalen for innovasjon og designs nettside.

Ved å blogge om faget kan elevene utforske og utvikle egen faglig identitet. Som fagperson i kunst og håndverk er jeg opptatt av å fremme estetiske læreprosesser. Det er i prosessen nye ideer oppstår, en utvikler kreativitet, en gjør seg nye erfaringer og en tilegner seg ny kunnskap. Blogg er en mulighet til å løfte den verdifulle prosessen fram i lyset! Og kanskje blogging kan motivere elever til å reflektere mer over det som oppstår i prosessen. 

Mange sier: "hvorfor ikke bare bruke læringsplattformene som It`s learning eller Fronter?" Læringsplattformene har en hierarkisk oppbygging: noen er «eiere» og noen er «brukere». Er dette forenelig med utviklingstrekkene i skolen der lærerens rolle endres fra kunnskapskilde til veileder, og der elevens rolle går fra konsument til produsent av kunnskap?

Blogg er også et inkluderende læringsmiljø, og en kan selv velge om bloggen skal være åpen for alle eller bare for klassen. Det er en flott måte å la elevene dele sine faglige erfaringer med hverandre på. 

Digital kompetanse innebærer å kunne bruke
digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse
av teknologien til å kunne fungere i og påvirke
samfunnet
(Bjarnø et al 2009, s.16)

Blogg i vei med elevene dine og del gjerne dine erfaringer her!